UJEDINJENE NACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA U CRNOJ GORI

Ženeva, Podgorica (MINA 18. mart 2009) - Crna Gora je ostvarila veliki napredak na planu promocije i zaštite ljudskih prava i sloboda, ocijenio je Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN).
To tijelo je danas, na plenarnoj sjednici održanoj u Ženevi, usvojilo Konacni izvještaj o stanju ljudskih prava Crnoj Gori, saopšteno je iz Vlade.


Na sjednici je najavljeno da ce Crna Gora, u daljim aktivnostima na planu unaprjedenja ljudskih prava i sloboda, uživati punu podršku i ohrabrenje svjetske organizacije i njenih clanica.Takodje, Crna Gora je pozvana da nastavi sa reformama u oblasti zastite ljudskih prava i sloboda.
Izvještajem Radne grupe za Opšti periodicni pregled Savjeta za ljudska prava, prepoznata je kvalitetna saradnja Crne Gore sa medunarodnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, ali i identifikovani realni problemi na planu njihovog ostvarivanja, kaže se u saopštenju.

Na sjednici su posebno su pozdravljeni napori Crne Gore na planu ostvarivanja prava manjina, hendikepiranih osoba, Roma, Aškalija i Egipcana, kao i aktivnosti na rješavanju statusa izbjeglih i interno raseljenih sa ratom zahvacenih podrucja regiona Balkana.


Opšti periodicni pregled podrazumijeva posebnu proceduru izvještavanja o stanju ljudskih prava u svim zemljama clanicama UN.

Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava izradila je Meduresorna radna grupa, ciji je rad koordiniralo Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore.

Izvještaj je uraden na osnovu informacija dostavljenih od deset kljucnih ministarstava, upravnih organa zaduženih za konkretne oblasti zaštite i promociju ljudskih prava i sloboda, kao i Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

U cilju ostvarivanja širokog procesa konsultacija u pripremi informacija, Izvještaj je dat na uvid civilnom sektoru, kaže se u saopštenju.

Izvještaj, koji je crnogorska Vlada usvojila 31. jula, prezentiran je krajem prosle godine u Savjetu za ljudska prava u Ženevi.

Nakon dobijenih preporuka država-clanica tog tijela UN i odgovora nadležnih crnogorskih organa, izraden je Nacrt izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je danas usvojen.

Konacni izvještaj predstavljace osnovu za procjenu napretka Crne Gore u realizaciji obaveza prema medunarodnim dokumentima i prihvacenim preporukama zemalja–ucesnica dijaloga u okviru mehanizma Opšteg periodicnog pregleda.

Ministar pravde Miraš Radovic, koji je predvodio crnogorsku delegaciju u Ženevi, zahvalio je Savjetu za ljudska prava na preporukama za nadgradnju pravnog sistema Crne Gore u oblasti ljudskih prava i sloboda.

On je kazao da je zadovoljan konacnim ocjenama o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori koje, kako je naveo, pokazuju da su crnogorskih državni organi, kao i svi društveni subjekati, posveceni afirmaciji i zaštiti tih univerzalnih društvenih vrijednosti.

»Uvjereni smo da ce novi izvještaj Savjeta, za cetiri godine, prepoznati dalje jacanje normativnog i institucionalnog okvira za promociju i zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori«, zakljucio je Radovic.