ZAKON O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

Zakon omanjinskim pravima i slobodama; Objavljen u Sl. listu br. 31 od 12.05.2006.godine, stupa na snagu 20.05.2006.godine

NAPOMENA:
U tekstu se nalaze i dva člana zakona koja su prestala da važe na osnovu Odluke Ustavnog suda RCG.("Sl. list RCG", br. 51/06)


STRATEGIJA MANJINSKE POLITIKE

CRNA GORA - VLADA CRNE GORE
Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava
STRATEGIJA MANJINSKE POLITIKE
Politika Vlade Crne Gore u oblasti poštovanja i zaštite prava manjina
Podgorica, jun 2008.god.
Uvodne napomene
Danas u svijetu ima 22 puta više manjinskih grupa nego što je broj medjunarodno priznatih država. Cinjenica da svaka etnicka zajednica ne može imati svoju državu, ukazivala je na potrebu izgradnje sistema medjunarodne zaštite manjina.


UJEDINJENE NACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA U CRNOJ GORI

Ženeva, Podgorica (MINA 18. mart 2009) - Crna Gora je ostvarila veliki napredak na planu promocije i zaštite ljudskih prava i sloboda, ocijenio je Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN).
To tijelo je danas, na plenarnoj sjednici održanoj u Ženevi, usvojilo Konacni izvještaj o stanju ljudskih prava Crnoj Gori, saopšteno je iz Vlade.