FORUM BOŠNJAKA CRNE GORE

Središte dijaloga različitosti

Forum Bošnjaka Crne Gore, osnovan je u avgustu 2002. godine, kao Forum Bošnjaka/Muslimana,  sa  ciljem da, objektivnim identifikovanjem položaja naroda sa dotadašnjim nacionalnim prefiksom - Musliman, isključivo u formi   dijaloga  i   svestrane komunikacije sa svima koji baštine demokratske i civilizacijske standarde, doprinese očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta i, nadasve, njihovom boljem upoznavanju,  razumijevanju i zbližavanju sa ostalim narodima u Crnoj Gori i okruženju. 

Otuda je, tokom minulog višegodišnjeg perioda, težište aktivnosti Foruma  bilo i usmjereno, prije svega, ka  ustavnopravnom i opštem temeljenju i afirmaciji multikulturalnog i multinacionalnog bića Crne Gore, odnosno na stvaranje političke i ukupne klime za razumijevanje i primjenu evropskih standarda iz ove oblasti. Najznačajniji, u tom kontekstu, svakako je - doprinos Foruma u vraćanju tradicionalnog nacionalnog imena Bošnjak. Upravo na inicijativu Foruma, u saradnji sa udruženjem «Almanah», organizovan je u podgoričkom Hotelu «Crna Gora», 22.  marta 2003. Godine, do tada u Crnoj Gori najveći skup istaknutih prvaka iz reda ovog naroda, koji su se u formi posebne deklaracije, jednoglasno opredijelili za reafirmaciju svog tradicionalnog nacionalnog imena, što je, potom,  upečatljivo  potvrđeno i na popisu stanovništva, iste godine, od kada Forum i slovi kao: Forum Bošnjaka Crne Gore. Ništa manje značajna je uloga Foruma bila i u pripremi i donošenju prvog zakona o ljudskim i manjinskim pravima.

Tim povodom Forum je organizovao više rasprava za tzv. okruglim stolom. Učešće u raspravi je uzelo preko 100 naučnih, političkih, kulturnih i drugih javnih ličnosti, članova i prijatelja Foruma. Siže stavova iz ove rasprave sa konkretnim sugestijama i predlozima , pored veoma zapažene javne prezentacije, dostavljan je svim relevantnim državnim i drugim subjektima. Ono što je najvažnije, znatan broj sugestija i predloga Foruma ugrađen je konačni tekst ovog zakona.  I povodom referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore, Forum Bošnjaka je organizovao seriju političkih i stručnih rasprava na temu: “Kakvu Crnu Goru želimo?”.

Poruke sa ovog skupa su veoma iscrpno prenošene u medijima a dostavljane su i svim domaćim i međumarodnim institucijam. Suština svih je – nedvosmislena podrška istorijskom i demokratskom pravu Crne Gore na reafirmaciju pune državnosti i utemeljenju Crne Gore kao države svih njenih građana i naroda. Jednako, kao  tokom obnove državnosti, Forum je i tokom priprema Ustava novoobnovljene države Crne Gore, svo vrijeme, bio veoma angažovan, posebno, na oblokovanju Poglavlja o ljudskim i manjinskim pravima.Forum Bošnjaka  je,  takođe u kontinuitetu,  podsticao suočavanje s prošlošću, odnosno - sa istinom o  ulozi Crne Gore i zbivanjima tokom posljednje jugoslovenske ratne drame sa akcentom na slučajeve sa elementima zločina, na bilo koji način vezanim za Crnu Goru, kao što su: Dešavanja u logoru zarobljenika sa dubrovačkog područja „Morinj“ kod Risna(1991/92); Deportacija i likvidacija izbjeglica iz BiH(1992/93), Otmica i likvidacija putnika iz voza Beograd-Bar na Željezničkoj stanici „Štrpci“ kod Priboja(1993); Etničko čišćenje, odnosno teror, ubistva i progon civilnog stanovništva sa područja Bukovice kod Pljevalja( 1992-1995);  Likvidacija izbjeglica sa Kosova u mjestu Kaluđerski Laz kod Rožaja( 2000); te brojne druge pogibije, nestanci i uopšte stradanja crnogorskih građana i državljana u sukobima na prostorima ostalih bivših jugoslovenskih republika i pokrajina. Na inicijativu Forum Bošnjaka, Forum je, nadalje, već tradicionalni organizator sjećanja na žrtve genocida u Sreberenici, između 11 i 19 jula 1995. godine, kao i na sve ostale civilne žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ, u periodu 1991 – 2001.godina, a, upravo, na predlog Foruma - u Podgorici je ustanovljen Spomen park sa spomen – obilježjem, posvećenim  ovim žrtvavama, dok je u Bijelom Polju, podignuto spomen obilježje žrtvama otmice iz voza „Lovćen“, koji je saobraćao  na relaciji Beograd - Bar, 27. februara 1993. Godine, a, zahvaljujući Forumu,  jedan bulevar u Podgorici, od 2013.godine nosi ime Srđana Aleksića, mladića koji je je, januara 1993. godine, stradao braneći od svojih sunarodnika poznanika bošnjačke nacionalnosti.

Forum Bošnjaka, od aprila 2006. godine,  priprema i izdaje  “Reviju FORUM”, odnosno glasilo o duhovnom, kulturološkom, nacionalnom idetitetu i položaju Bošnjaka u Crnoj Gori, prezentovanom kroz formu - stvaralačkog sučeljavanja predstavnika različitih civilizacijskih krugova, odnosno kroz formu - prezentacije i afirmacije ovdašnjeg istorijskog, tradicionalnog, kulturnog i duhovnog nasljdja nastalog u prožimanju islamskog sa nasljedjem pripadnika hrišćanskog i drugih civilizacijskih krugova koji se prožimaju i na prostoru Crne Gore, kao  i cjelokupne Evrope.Konačno, Forum je inicirao a može se reći i da je suosnivač i prvog Društva crnogorsko-turskog prijateljstva sa kojim je i organizator više naučnih skupova i kulturnih manifestacija sa tematikom istorijskog i kulturološkog prožimanja naroda Crne Gore i Republike Turske.  Riječju - Forum je organizacija samosvjesnih, kompetntnih i, isključivo, stvaralački orjentisanih pojedinaca, koja je, cjelokupnim svojim angažmanom,  posvećena stvaranju društvenog ambijenta u kome će se svaki  Bošnjak, kao i svaki građanin Crne Gore, osjećati svojim na svome, motivisan i spreman da svojim identitetom osnaži ukupnu vrijednost života u Crnoj Gori.