Revija Forum

Revija FORUM je glasilo o duhovnom, kulturološkom, nacionalnom idetitetu i položaju Bošnjaka u Crnoj Gori, prezentovanom kroz formu - stvaralačkog sučeljavanja predstavnika različitih civilizacijskih krugova, odnosno kroz formu - prezentacije i afirmacije ovdašnjeg istorijskog, tradicionalnog, kulturnog i duhovnog nasljdja nastalog u prožimanju islamskog sa nasljedjem pripadnika hrišćanskog i drugih civilizacijskih krugova koji se prožimaju i na prostoru Crne Gore, kao  i cjelokupne Evrope. 

Nezaobilazni segment pretpostavljenog sadržaja, svakako, je i prezentacija i afirmacije standarda o ljudskim pravima sa, posebnim akcentom na tzv manjinska, odnosno prava pripadnika brojčano manjinskih naroda u određenoj sredini (lokalnoj zajednici ili državi, kao cjelini).