SAOPŠTENJE 5. DECEMBAR 2009

Forum Bošnjaka/Muslimana Crne Gore u saradnji sa Centrom za ocuvanje i razvoj kulture manjina, organizovao je u subotu 5. decembra, Okrugli sto na temu „Misija multikulturalnosti u Crnoj Gori“.Preko 50 ucesnika/ca, u inspirativnoj raspravi problematizovali su ideju multikulturalnosti, tragajuci za najboljim modelom za realizaciju te ideje koja je suštinska odrednica crnogorskog društva.

Ucestvujuci u raspravi ministar kulture, sporta i medija Branislav Micunovic je podsjetio da je nesporan multikulturni karakter države i da je nabolja potvrda toga i ustavno definisanje ove ideje. Ministar Micunovic i Fehrat Dinoša, ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, koji je takode ucestvovao u raspravi, obecali su da ce se Crna Gora i u narednom periodu ozbiljno posvetiti ideji Multikulturalizma i da je to trajni prioritet i Vlade i ministarstava.
Celnici nacionalnih savjeta, predstavnici nevladinog sektora i drugi eminentni ucesnici rasprave smatraju da je multikulturalnost u Crnoj Gori dominamtna samo deklarativno, te da je za promjenu neophodan znacajniji pomak u institucijama obrazovanja, kulture i medija.

Opsežna rasprava je pokazala da postoji široka lepeza obaveza koje treba sistemski urediti i planski, kontinuirano realizovati kako bi se poštovanjem svakog identiteta stvarala reprezentativna kultura jedinstva razlicitosti, bez prisvajanja, getoizacije i marginalizacije.

Na državnom nivou treba što prije konstituisati jasnu strategiju njegovanja i razvoja interkulturalizma kojim bi se u širokom spektru ocuvanja baštine i njegovanja stvaralaštva ojacala ravnomjerna koegzistencija kultura svih nacionalnih zajednica i plodotvoran dijalog izmedu njih za savremeni identitet Crne Gore.


Potrbno je;
-Razvijati praksu multikulturalizma u sistemu obrazovanja na svim nivoima radi edukacije i jacanja svijesti o razlicitostima i podsticanja pozitivnih odnosa prema drugim kulturama.
-Dodatno stimulisati i afirmisati mlade stvaraoce koji savremenim izrazom jacaju ideju multikulturalizma.

-U redovnim planovima produkcije, na državnom i opštinskom nivou ostvariti kvalitetnu zastupljenost duhovnosti manjinskih kultura.
-Razviti stalnu edukativno kulturološku saradnju sa dijasporom i proširiti spektar interaktivne komunikacije.

-U državnim i opštinskim institucijama, tijelima odlucivanja i medijima angažovati veci broj kompetentnih predstavnika iz redova manjinskih zajednica kao bi kroz pažnju prema vrijednostima svoje kulture iskazali dodatno razumijevanje za vitalne interese drugih .

-Proširiti dijalog unutar i izmedu nacionalnih zajednica radi utvrdivanja razvojnih potreba i prioriteta, te u tom kontekstu profilisati i obaveze svih, pa i Centra za ocuvanje i razvoj kulture manjina.

Forum Bošnjaka/Muslimana Crne Gore se zahvaljuje ucesnicima na inspirativnom doprinosu raspravi i ocekuje dodatni angažman nadležnih i zainteresovanih kako bi u praksi potvrdjivali da se kulturna tradicija naše države temelji ne samo na vrijednostima koje cini sadejstvo višeslojne kulturne istorije, nego i da je živuca interkulturalnost vizija modernog i svakog buduceg razvoja kulture u Crnoj Gori.