25 nov

DANI BOŠNJAČKE KULTURE U LUKSEMBURGU I OBILJEŽAVANJE 7 GODINA POSTOJANJA UDRUŽENJA „ZK BIHOR“

Tradicionalna manifestacija „DANI BOŠNJAČKE KULTURE U LUKSEMBUGU“ održana je i ove godine 29 i 30. Oktobra u gradu Rumelanžu, na jugu Luksemburga. Bila je ovo prilika da se u sklopu ove manifestacije obilježi i sedam godina postojanja ovog  udruženja, po mišljenju poznavaoca prilika u dijaspori – jednog od najuspješnijih udruženja koje djeluje van granica Crne Gore i Balkana, a čiji članovi dolaze mahom sa sjevera republike.


03 okt

Adin Rastoder ponovo dobio nagradu „Drago Đurović“

Izložba „Savremena crnogorska skulptura“ otvorena je 17.juna u Umjetničkoj koloniji u Danilovgradu. Nagrada za skulpturu „Drago Đurović“ uručena je ovogodišnjem dobitniku Adinu Rastoderu iz Podgorice, koji je i prije dvije godine osvojio ovo značajno priznanje. Nagradu mu je uručio predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović.


04 jun

OMAŽ ISMETU REBRONJI - Moreplovac riječi kroz vjekove

Knji­žev­ni­ku, pro­za­i­sti, pje­sni­ku, ese­ji­sti, eti­mo­lo­gu, no­vi­na­ru Isme­tu Re­bro­nji (1942-2006) prek­si­noć je odr­žan omaž u pod­go­rič­koj Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci „Ra­do­sav Lju­mo­vić”. Or­ga­ni­za­to­ri, NVO Cen­tar za kul­tu­ru Bi­hor - Pet­nji­ca, Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je i Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Ra­do­sav Lju­mo­vić”, ovom ve­če­ri po­ku­ša­li su da ba­rem di­je­lom do­pri­ne­su upo­zna­va­nju cr­no­gor­ske jav­no­sti sa zna­ča­jem i dje­lom ovog Bi­hor­ca, iz­u­zet­no ci­je­nje­nog stva­ra­o­ca u Sr­bi­ji i Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.


03 jun

Omaž Ismetu Rebronji

Univerzalne i zavičajne refleksije u književnom djelu pjesnika,prozaiste,esijste, etimologa, antologičara…, omaž Ismetu Rebronji, upriličene su sinoć u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”.